1. Inleiding

De Muskathlon is een ultieme uitdaging op een extreme locatie en wordt georganiseerd door Stichting de vierde Musketier. De vierde Musketier werkt samen met een of meerdere ‘Proud Partners’, dit is het goede doel waarvoor geworven wordt.
De Muskathlon is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is het brengen van gerechtigheid, waarbij er één dag van de reis gewijd wordt aan de Muskathlon sportdag. In een enkel geval kan dit afwijken. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen onrecht.
In het vervolg van deze voorwaarden wordt de Muskathlon ook aangeduid als ‘de reis’.  In alle voorkomende gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Inschrijving

Inschrijving als deelnemer vindt plaats na aanmelding via de website www.muskathlon.nl. Hier wordt meteen een eerste aanbetaling van € 100,- gedaan. Na deze betaling wordt de persoonlijke fondswerfpagina vermeld in het deelnemersoverzicht op de website. De inloggegevens ontvangt de deelnemer direct na de aanmelding automatisch per e-mail. Na de betaling is de pagina direct zichtbaar op de website.

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens, overeenkomstig het paspoort, zoals aangegeven in het inschrijfformulier.

Indien nodig, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het correct aanvragen van een visum of andere benodigde reisdocumenten anders dan de vliegtickets.

Als door één of andere reden buiten de invloedssfeer van De vierde Musketier de luchtvaartmaatschappijen geen tickets op de aangegeven data voor de meerderheid van de groep kunnen aanbieden, zal de start- en/of einddatum van de Muskathlon aangepast worden.

De heen- en terugvluchten voor de reis vinden plaats vanaf een vliegveld in Nederland, België of Duitsland.

De minimale leeftijd voor deelname aan de Muskathlon is 18 jaar. Deelnemers van 16 of 17 jaar dienen vergezeld te worden door een ouder/verzorger als deelnemer.

Voor deelname aan de Muskathlon is het verplicht om over een medische verklaring te beschikken. Deze verklaring wordt verkregen door het invullen van een medische vragenlijst en het laten doen van een sportmedische keuring van maximaal één jaar oud (vragenlijst en afhandeling volgen via de persoonlijke pagina van de deelnemer na aanmelding). Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de sportmedische keuring. Indien hier kosten aan verbonden zijn, is dit voor eigen rekening van de deelnemer. Indien De vierde Musketier drie maanden voor vertrek van de reis nog geen medische keuring heeft ontvangen, mag de betreffende deelnemer niet sporten tijdens de reis. Op basis van de gedane keuring kan het artsenteam van de Muskathlon de deelnemer verplichten om een aanvullende keuring te doen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, is dit voor eigen rekening van de deelnemer.

De vierde Musketier heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.

Voor de Muskathlon geldt een minimumaantal deelnemers van 30 personen. De vierde Musketier behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de reis te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de deelnemer hierover uiterlijk 6 maanden vóór vertrek geïnformeerd. Allereerst zal geprobeerd worden om de reis naar een andere datum of in een ander land plaats te laten vinden. Mocht de deelnemer uitdrukkelijk aangeven niet mee te willen met een andere reis, dan zullen het aanbetaalde voorschot en evt. overige reisgelden worden gerestitueerd. Kosten anders dan de reisgelden die door de deelnemer zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

In geval van overmacht heeft De vierde Musketier het recht de reis te annuleren of voor of tijdens de reis aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. In geval van overmacht probeert De vierde Musketier altijd eerst een ander land om naar af te reizen te vinden. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van reisgelden plaatsvinden.

3. Sponsorgeld

Van elke deelnemer wordt verlangd dat hij alles in het werk zal stellen om de doelstelling van het bijeenbrengen van €10.000,- sponsorgeld te behalen. Een deelnemer die voor Proud Partner Compassion werft, kan tevens een sponsor zoeken voor een kind. Het werven van een sponsor voor één kind telt mee voor € 1.000,- sponsorgeld. Bij Open Doors bestaat de mogelijkheid een vaste donateur a 7 euro per maand te werven die meteen voor 252 euro meetelt in de fondsenwerving. Voor THDV een geldt hetzelfde voor 7,50 euro per maand (telt voor 270 euro fondswerving), 30 euro per maand (1040 euro) of 75 euro per maand (2700 euro).

De fondswerfteller op de website wordt bij online betalingen dezelfde dag nog bijgewerkt. Doordat verwerking van de sponsorkinderen bij Compassion plaatsvindt en aanmeldingen van maandelijkse sponsoring bij Open Doors en THDV, zijn de verwerking van deze bijdragen niet direct zichtbaar op de fondswerfteller. Deze en overige machtigingen en bankboekingen die handmatig buiten de fondsenwerf pagina om zijn gedoneerd, hebben een doorlooptijd van 1-4 weken (gemiddeld 2 weken).

10% van het sponsorgeld is bedoeld ter dekking van de kosten en promotie van de Muskathlon.

4. Reissom

De deelnemer dient, in aanvulling op de fondsenwerf doelstelling van €10.000,-, de kosten van de reis (reissom) en de (vlieg)ticketprijs zelf te betalen. De hoogte van de reissom en het ticketprijs zijn opgenomen op de website van de Muskathlon en zullen volgens het betaalschema uit artikel 5 moeten worden voldaan.

De ticketprijs is zo realistisch mogelijk begroot, maar wordt pas definitief 100 dagen voor vertrek. Een afwijking van de begrote ticketprijs wordt met de deelnemers gecommuniceerd.

De vierde Musketier behoudt zich het recht voor de reissom aan te passen indien de kosten substantieel afwijken van de in de begroting opgenomen kosten. Indien De vierde Musketier van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gebracht.

Aanvullende kosten die niet zijn inbegrepen in de reissom zijn onder andere:

 • Reiskosten naar voorbereidings- of informatieavonden.

 • Materiaal dat deelnemers zelf willen aanschaffen (loop- of fietskleding, fiets, hardloopschoenen, sportvoeding, e.d.).

 • Postzegels voor het opsturen van machtigingskaarten.

 • Eventueel verlengen van een paspoort (deze moet minimaal een half jaar na aankomst in het land van deelname geldig zijn).

 • Afhankelijk van het land: kosten voor een visum.

 • Kosten van inentingen en indien gewenst DEET (anti-muggen-spray) e.d..

 • Kosten voor een sportmedische keuring. Tip: er zijn aanvullende zorgverzekeringen die deze kosten (deels) dekken.

 • Vervoer van een fiets (afhankelijk van land, meestal €100,- enkele reis).

 • Bij deelname voor Compassion: opvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

 • De reissom is gebaseerd op twee- of kamers voor meerdere personen. Alleenreizenden worden bij iemand anders ingedeeld, tenzij bij inschrijving een éénpersoonskamer wordt aangevraagd. Voor een eenpersoonskamer is een aanvullende reissom verschuldigd.

 • Met dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden, na voorafgaande opgave aan De vierde Musketier. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer en dienen op de plaats van bestemming te worden betaald.

 • Op elke vlucht mag de deelnemer een bepaald aantal kilo’s aan bagage meenemen. De hoeveelheid en het aantal stuks verschilt per luchtvaartmaatschappij en bestemming. Overschrijding van het maximaal aantal mee te nemen kilo’s bagage is voor rekening van de deelnemer. Hoeveel stuks en kilo bagage de deelnemer mag meenemen wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. De vierde Musketier is gerechtigd om af te wijken van de maximaal aantal mee te nemen stuks en/of kilo’s bagage, zodat nog een aantal projectspullen meegenomen kan worden.

5. Betaling en annulering

Annulering geschiedt uitsluitend via het contactformulier op de website.

https://www.muskathlon.com/nl-nl/contact of https://de4emusketier.nl/contact

 • De deelnemer dient een bedrag van € 100,- te voldoen bij aanmelding.

 • 25% van de reissom en ticketprijs moet door elke deelnemer negen maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

 • 50% van de reissom en ticketprijs moet door elke deelnemer zes maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

 • 100% van de reissom en ticketprijs moet door elke deelnemer drie maanden voor de start van de Muskathlon betaald zijn.

 • Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten €100,-.

 • Bij annulering binnen negen maanden voor de start van de Muskathlon betaalt de deelnemer 25%.

 • Bij annulering binnen zes maanden voor de start van de Muskathlon betaalt de deelnemer 50%.

 • Bij annulering binnen drie maanden voor de start van de Muskathlon betaalt de deelnemer 100%.

De annuleringskosten dekken gemiddeld de kosten van aan- en afmelding, verwerking van vragen en donaties, indirecte kosten van de organisatie, annuleringskosten die door vliegtuigmaatschappijen en hotels worden doorberekend voor het annuleren van een ticket, hotelkamer e.d.

Bij annulering kunnen sponsorgelden en/of reissombetalingen niet meegenomen worden naar een volgend jaar/Muskathlon.

6. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem toegebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar de Muskathlon plaatsvindt en die dekking biedt voor dit evenement.

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar de Muskathlon plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in het land waar de Muskathlon plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

7. Media

Tijdens de Muskathlon en de reis worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

8. De Muskathlon

De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de projectleider en de door De vierde Musketier ingezette vrijwilligers en medewerkers en de politie op te volgen.

De vierde Musketier zorgt voor medische begeleiding en neemt in de meeste gevallen een eigen arts mee tijdens de reis. Deze arts is bevoegd om tijdens de Muskathlon, in samenspraak met De vierde Musketier, het besluit te nemen de deelname van een deelnemer te beëindigen indien voortzetting naar de mening van de arts niet meer verantwoord is.

De vierde Musketier kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit de Muskathlon te halen indien deze limieten niet gehaald worden.

Deelnemers dienen de projectleider te informeren als zich onverhoopt zaken voordoen, die ongewenst zijn.

Deelnemers kunnen De vierde Musketier niet aansprakelijk stellen indien zij verdwalen tijdens de Muskathlon.

De vierde Musketier kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de Muskathlon geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van De vierde Musketier, noodzakelijk maakt.

De vierde Musketier behoudt zich tevens het recht voor om start­- en/of finishtijden te veranderen.

Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de reissom, de ticketprijs en sponsorgeld. De deelnemer is verplicht om tijdens de trainingen gedurende de reis en op de Muskathlon sportdag het door de organisatie verstrekte Muskathlon sportshirt te dragen.

De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

Het dragen van vuurwapens en het gebruik van drugs is verboden.

9. Klachten

De vierde Musketier is ervan overtuigd dat de aangeboden reis in de juiste verhouding staat tot de reissom. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer de klacht binnen één maand na terugkeer in te dienen bij De vierde Musketier via muskathlon@de4emusketier.nl.

10. Aansprakelijkheid

Deelname aan de Muskathlon is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

De vierde Musketier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Muskathlon. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de Muskathlon of de reis, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

De deelnemer verklaart bij voor de start van de Muskathlon:

• dat de deelnemer een (sport)medische keuring heb ondergaan;

• dat de deelnemer zowel geestelijk als lichamelijk in staat is om deel te nemen aan de Muskathlon;

• dat de deelnemer de risico’s kent die verbonden zijn aan deelname aan de Muskathlon en deze accepteert;

• dat de arts het recht heeft om, wanneer hij/zij verdere deelname onverantwoord acht, de betreffende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Muskathlon.

• dat de arts in noodgevallen, en wanneer de deelnemer zelf hiertoe niet in staat is, medische beslissingen mag nemen. Indien mogelijk zal dit altijd in overleg zijn met een gemachtigde van het thuisfront (opgegeven In Case of Emergency-gegevens);

• dat de deelnemer De vierde Musketier, de arts en Proud Partner vrijwaart van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de Muskathlon als gevolg van:

- onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan;

- bewust negeren van instructies.